• Overeenkomst & Algemene voorwaarden

  Agreement & General conditions

  Bij het verzenden van het inschrijvingsformulier, ga je akkoord met het volgende:

  When sending your application, you agree to the following:

   

  For the English Version: scroll down...

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Overeenkomst & algemene voorwaarden

   

  We vragen je om dit met aandacht te lezen. Bij het verzenden van de inschrijving, komt volgende overeenkomst tot stand.

   

   

  1. Definities

   

  1.1 Onder het begrip “A Lotus Seed opleiding” wordt verstaan: het geheel van diensten, vormingsprogramma’s die allerlei vormen kunnen aannemen (lezingen, 8 weekse opleidingen, opleidingsweken, workshops, etc.) en Opleidingsmateriaal aangeboden door A Lotus Seed en de Trainer zoals omschreven op de website.

   

  1.2 Onder het begrip “Opleidingsmateriaal” wordt verstaan: de verzameling van syllabussen, audiobestanden, videobestanden en begeleide meditaties die A Lotus Seed opleiding ondersteunen en die zijn gecreëerd door de Trainer.

   

  1.3 Onder het begrip “Trainer” wordt verstaan: de fysieke persoon die de opleiding geeft en het materiaal heeft gecreëerd, met name Geraldine Gobert, Vroonstallestraat 3, 9032 Gent, België

   

  1.4 Onder het begrip “Deelnemer” wordt verstaan: particuliere personen die zich, of rechtspersonen die zich ten behoeve van een natuurlijke persoon, inschrijven voor A Lotus Seed training en akkoord gaat met deze overeenkomst bij inschrijving.

   

  1.5 Onder het begrip “A Lotus Seed” wordt verstaan: de organisator van A Lotus Seed opleiding, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0674573731 en met adres: Vroonstallestraat 3, 9032 Gent, België.

   

  1. Toepassingsgebied

   

  2.1 Deze overeenkomst en algemene inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke inschrijving voor A Lotus Seed Opleiding die wordt aangeboden door A Lotus Seed.

   

  2.2 Deze overeenkomst en algemene inschrijvingsvoorwaarden worden beschouwd als aanvaard door de Deelnemer door het enkele feit van van de inschrijving voor A Lotus Seed opleiding.

   

  2.3 Beide partijen verklaren dat dit contract de originele versie is en het contract partijen rechtsgeldig bindt bij inschrijving. Partijen ontvangen een e-mail na inschrijving, hetgeen bewijs vormt dat deze overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen en dat de inschrijving definitief is.

   

  2.4 Iedere aanvang van A Lotus Seed Opleiding, zonder enig voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, geldt eveneens als aanvaarding van deze overeenkomst en voorwaarden.

   

  1. Informed consent

   

  3.1 De Deelnemer erkent dat A Lotus Seed opleiding zowel een groepsproces als een individueel proces kent en dat het van de Deelnemer een inzet en engagement vraagt om zoveel als mogelijk

  • deel te nemen aan de live sessies en lezingen

  • thuis te oefenen en bij te leren aan de hand van de syllabus, video’s en de audio opnames.

  3.2 De Deelnemer verbindt zich ertoe om bij te dragen aan een constructieve en positieve groepssfeer dat ondersteunend en motiverend is voor de groep. Dit betekent dat de Deelnemer de anderen aan het woord laat, hen ook laat uitspreken en aandachtig luistert zonder oordeel naar anderen.

   

  3.3 De Deelnemer verbindt zich ertoe om het vertrouwen en veiligheid in de groep te respecteren en geen informatie over andere Deelnemers te delen met anderen.

   

  3.4 De Deelnemer erkent dat A Lotus Seed opleiding geen therapie of substituut is voor psychologisch, psychiatrisch of medisch advies, diagnose, of behandeling en verbindt zich ertoe om het doktersadvies steeds op te volgen.

   

  3.4 De Deelnemer erkent dat hij/zij ten alle tijden ervoor kan kiezen om een live lezing niet te bij te wonen of een oefening niet mee te doen en dat noch A Lotus Seed, noch de Trainer, verantwoordelijk kan gesteld worden voor het niet kunnen bijwonen van een live lezing, of voor om het even welk gevolg zou voortkomen uit deelname aan A Lotus Seed opleiding.

   

  3.5 De Deelnemer erkent dat hij/zij de opleiding zelfstandig kan volgen door middel van het opleidingsmateriaal indien hij eens niet aanwezig kan zijn bij een live lezing.

   

  1. Gegevens en Privacy Policy

   

  4.1 De Deelnemer is gehouden A Lotus Seed en de Trainer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband staan met deelname aan A Lotus Seed Opleiding, bij inschrijving door het invullen van het inschrijvingsformulier en tijdens de opleiding indien er wijzigingen zouden zijn.

   

  4.2 De Deelnemer staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan A Lotus Seed en de Trainer verstrekte gegevens en informatie.

   

  4.3 De Deelnemer verklaart bij inschrijving en aanvaarding van deze overeenkomst, dat niets van informatie achterwege werd gelaten in het inschrijvingsformulier dat belangrijk kan zijn voor de deelname aan A Lotus Seed opleiding, zoals over de mentale, of fysieke toestand, of de eventuele te nemen medicatie.

   

  4.4 Bij inschrijving gaat de Deelnemer akkoord met privacy policy statement van A Lotus Seed: http://www.alotusseed.org?open=privacy-policy

   

  1. Auteursrechten

   

  Tenzij in de bijzondere voorwaarden op de factuur anders wordt bepaald gelden de volgende afspraken met betrekking tot auteursrechten:

   

  5.1 Onder voorbehoud van de betaling door de Deelnemer van de factuur, geeft A Lotus Seed de Deelnemer een niet-exclusieve concessie met betrekking tot de auteursrechtelijk beschermde werken van het Opleidingsmateriaal die gecreëerd zijn door de Trainer om het Opleidingsmateriaal te downloaden, te reproduceren, te bewerken en te bewaren op alle mogelijke dragers.

   

  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan het Opleidingsmateriaal ter beschikking te stellen aan derden, het te verspreiden of te gebruiken voor eigen opleidingen. Dit wil zeggen dat de Deelnemer het Opleidingsmateriaal niet kan publiceren of exploiteren en/of geen licenties kan verlenen aan derden.

   

  5.2 De door in art. 5.1 beschreven concessie van de auteursrechten op het Opleidingsmateriaal geldt levenslang en voor de gehele wereld.

   

  5.4 De vergoeding voor A Lotus Seed Opleiding omvat ook een vergoeding voor het in het art. 5.1 en 5.2 beschreven gebruiksrecht.

   

  6. Betalingsmodaliteiten

   

  6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, worden de prijzen vermeld op de website, in e-mails en/of op facturen of betalingsuitnodigingen, en de manier van betaling van deelnamegelden, bepaald door A Lotus Seed. De vergoeding voor A Lotus Seed Opleiding omvat ook de vergoeding voor het hierboven beschreven licentierecht.

   

  6.2 De deelnamegelden zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na het uitsturen van de betalingsuitnodiging en/of de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldatum op de betalingsuitnodiging of factuur vermeldt wordt.

   

  6.3 Bij niet-betaling van het volledige bedrag op de vervaldag heeft A Lotus Seed of de Trainer het recht de uitvoering van verdere prestaties zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te schorsen of de overeenkomst te beëindigen, of op te schorten tot volledige betaling bekomen is.

   

  6.4 Elk vervallen bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest voor gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

   

  6.5 Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 Euro en onverminderd het recht van A Lotus Seed om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade. De door A Lotus Seed gemaakte inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen bijkomend worden aangerekend.

   

  6.6 Alle betwistingen over de gevorderde bedragen dienen A Lotus Seed of de Trainer ter kennis gebracht te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

   

   

  7. Annuleringsvoorwaarden

   

  7.1 A Lotus Seed of de Trainer behoudt het recht om ten allen tijden deelname te weigeren of te annuleren wanneer A Lotus Seed of de Trainer van mening is dat deelname op dat moment niet bevorderlijk is voor de gezondheid of het welzijn van de Deelnemer. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald, tenzij dat de Deelnemer al het Opleidingsmateriaal ontvangen heeft of een live sessie heeft meegevolgd.

   

  7.2 De Deelnemer kan zijn inschrijving schriftelijk wijzigen of annuleren, onverminderd de onderstaande voorwaarden.

   

  7.3 Wanneer de Deelnemer annuleert voor de aanvangsdatum van A Lotus Seed opleiding of voor het ontvangen van het Opleidingsmateriaal, is er een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 Euro en onverminderd het recht van A Lotus Seed om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade.

   

  7.4 De Deelnemer kan na de aanvangsdatum van A Lotus Seed opleiding of na het ontvangen van het Opleidingsmateriaal, niet meer annuleren of verplaatsen. De Deelnemer kan wel tot maximum 3 live lezingen inhalen in een andere A Lotus Seed opleiding.

   

  7.5 Wie ingeschreven is voor een A Lotus Seed opleiding, maar niet kan deelnemen, kan zich zonder extra kosten laten vervangen voor zover A Lotus Seed of de Trainer zich daartegen niet verzet. Vervanging kan enkel gebeuren na schriftelijke melding van de klant aan A Lotus Seed en dit voor de aanvangsdatum van A Lotus Seed Opleiding.

   

   

  8. Uitvoeringstermijnen

   

  8.1 A Lotus Seed of de Trainer kan beslissen om de meegedeelde data en termijnen te wijzigen, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding of terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld.

   

  8.2 Een eventuele vertraging in de uitvoering van A Lotus Seed Opleiding kan nooit aanleiding geven tot een verbreking van de overeenkomst, noch het recht geven op een vergoeding.

   

   

  9. Garanties en aansprakelijkheden

   

  9.1 A Lotus Seed of de Trainer geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid of de geschiktheid van de resultaten voor een specifieke doeleinde.

   

  9.2 De Deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de resultaten op zich.

   

  9.3 A Lotus Seed of de trainer zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade in hoofde van de Deelnemer in dat verband. De Deelnemer vrijwaart A Lotus Seed en de Trainer op haar eerste verzoek tegen vorderingen van derden in dit verband.

   

  9.4 A Lotus Seed of de Trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Deelnemer voor enige gevolgen of schade die zou ontstaan zijn bij deelname aan A Lotus Seed Opleiding.

   

   

  10. Nietige clausules

   

  10.1 Wanneer een van de clausules opgenomen in deze overeenkomst nietig of ongeldig worden bevonden, laat dit het bestaan en geldigheid van de overige clausules onverkort.

   

   

  11. Toepasselijk recht en geschillen

   

  11.1 Het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht, is van toepassing op deze overeenkomst.

   

  11.2 Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van deze overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Gent.

  11.3 Voorafgaand aan het instellen van een procedure, zullen de Partijen redelijke inspanningen leveren om het geschil onderling of door bemiddeling minnelijk te regelen.

   

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Agreement & general conditions

   

  We ask you to read this carefully. Upon sending the registration, the following agreement is established.

   

  Definitions

   

  1.1 The term "A Lotus Seed training" shall mean the totality of services, training programs that can take various forms (lectures, 8 week courses, training weeks, workshops, etc.) and Training Materials offered by A Lotus Seed and the Trainer as described on the website.

   

  1.2 The term "Training Materials" means the collection of syllabuses, audio files, video files, and guided meditations that support A Lotus Seed training and are created by the Trainer.

   

  1.3 The term "Trainer" shall mean the physical person who delivers the training and created the materials, specifically Geraldine Gobert, Vroonstallestraat 3, 9032 Ghent, Belgium

   

  1.4 The term "Participant" shall mean private individuals who register, or legal entities who register on behalf of a natural person, for A Lotus Seed training and agree to this agreement upon registration.

   

  1.5 The term "A Lotus Seed" shall mean the organizer of A Lotus Seed training, registered in Belgium under the number BE0674573731 and with address: Vroonstallestraat 3, 9032 Ghent, Belgium.

   

   

  Scope

   

  2.1 This agreement and general conditions of enrollment apply to any enrollment in A Lotus Seed Training offered by A Lotus Seed.

   

  2.2 This agreement and general conditions of enrolment shall be deemed to be accepted by the Participant by the mere fact of enrolling for A Lotus Seed training.

   

  2.3 Both parties declare that this contract is the original version and the contract validly binds parties upon registration. The parties will receive an e-mail after registration, which is proof that this contract has been validly created and that the registration is final.

   

  2.4 Any commencement of A Lotus Seed Training, without any prior express written objection, shall also be deemed acceptance of this agreement and conditions.

   

   

  Informed consent

   

  3.1 The Participant acknowledges that A Lotus Seed training has both a group process and an individual process and that it requires a commitment and effort from the Participant to, as much as possible

  to participate in the live sessions and lectures

  practice and learn at home using the syllabus, videos and audio recordings.

   

  3.2 The Participant commits to contribute to a constructive and positive group atmosphere that is supportive and motivating for the group. This means that the Participant allows others to speak, also allows them to express themselves and listens attentively without judgment to others.

   

  3.3 The Participant agrees to respect the trust and safety of the group and not to share information about other Participants with others.

   

  3.4 The Participant acknowledges that A Lotus Seed training is not a therapy or substitute for psychological, psychiatric, or medical advice, diagnosis, or treatment and agrees to follow doctor's advice at all times.

   

  3.4 The Participant acknowledges that he/she may at any time choose not to attend a live lecture or exercise and that neither A Lotus Seed nor the Trainer can be held responsible for not being able to attend a live lecture, or for any consequence arising from participation in A Lotus Seed training.

   

  3.5 The participant acknowledges that he/she can follow the training independently by means of the training materials if he/she is unable to attend a live lecture.

   

   

  Data and Privacy Policy

   

  4.1 The Participant is required to inform A Lotus Seed and the Trainer without delay of facts and circumstances relating to participation in A Lotus Seed Training, upon registration by completing the registration form and during the training if there should be any changes.

   

  4.2 The Participant guarantees the accuracy, completeness and reliability of the data and information provided by him or on his behalf to A Lotus Seed and the Trainer.

   

  4.3 The Participant, upon registration and acceptance of this agreement, declares that no information has been omitted from the registration form that may be important for participation in A Lotus Seed training, such as about mental, or physical condition, or any medication to be taken.

   

  4.4 Upon registration, the Participant agrees to A Lotus Seed's privacy policy statement: http://www.alotusseed.org?open=privacy-policy

   

   

  5. Copyrights

   

  Unless otherwise specified in the special terms and conditions on the invoice, the following agreements apply with respect to copyright:

   

  5.1 Subject to payment by the Participant of the invoice, A Lotus Seed grants the Participant a non-exclusive concession in respect of the copyrighted works of the Training Materials created by the Trainer to download, reproduce, edit and save the Training Materials on any media and for personal use only.

   

  It is expressly not permitted to make the Training Materials available to third parties, distribute them or use them for one's own training. This means that the Participant may not publish or exploit the Training Materials and/or grant licenses to third parties without the consent of the Trainer.

   

  5.2 The concession of copyright in the Training Materials described in Art. 5.1 applies for life and for the whole world.

   

  5.4 The fee for A Lotus Seed Training also includes a fee for the right of use described in Art. 5.1 and 5.2.

   

   

  6. Payment Modalities

   

  6.1 Unless expressly agreed in writing, the prices stated on the website, in emails and/or on invoices or payment invitations, and the method of payment of participation fees, shall be determined by A Lotus Seed. The fee for A Lotus Seed Training also includes the fee for the license right described above.

   

  6.2 Participation fees are payable within 15 days of sending the payment invitation and/or invoice date, unless another due date is explicitly stated on the payment invitation or invoice.

   

  6.3 In the event of non-payment of the full amount by the due date, A Lotus Seed or the Trainer shall be entitled to suspend the execution of further services without prior notice of default or to terminate or suspend the agreement until full payment has been received.

   

  6.4 Each overdue amount shall by operation of law and without notice of default bear interest at a rate of 1% per month, whereby each month commenced shall be deemed to have expired.

   

  6.5 The amount of each invoice that is not paid in full on the due date shall, ipso jure and without notice of default, be increased by a fixed compensation equal to 10% of the amount due with a minimum of 50 Euros and without prejudice to A Lotus Seed's right to claim a higher compensation on proof of higher damage suffered. Collection costs incurred by A Lotus Seed are not included in this fixed compensation and shall be charged additionally.

   

  6.6 All disputes about the claimed amounts should be reported to A Lotus Seed or the Trainer by registered mail within ten days of the invoice date. After this period the claim shall be considered final and the amount shall be due in an undisputed manner.

   

   

  7. Cancellation Policy

   

  7.1 A Lotus Seed or the Trainer reserves the right to refuse or cancel participation at any time when A Lotus Seed or the Trainer believes that participation at that time is not conducive to the health or well-being of the Participant or when there are not enough participants. The full registration fee will then be refunded, unless the Participant has already received the Training Materials or attended a live session.

   

  7.2 The Participant may change or cancel his registration in writing, without prejudice to the conditions below.

   

  7.3 When the participant cancels before the starting date of A Lotus Seed training or before receiving the Training Materials,

  there shall be a fixed compensation equal to 10% of the amount due with a minimum of 50 Euros and without prejudice to A Lotus Seed's right to claim a higher compensation upon proof of higher damage suffered.

   

  7.4 The Participant may not cancel or reschedule after the starting date of A Lotus Seed training or after receiving the Training Materials. However, the Participant can make up to a maximum of 3 live lectures in another A Lotus Seed training course.

   

  7.5 Anyone registered for an A Lotus Seed training program but unable to participate may be substituted at no additional cost to the extent that A Lotus Seed or the Trainer does not object. Replacement can only occur after written notification from the client to A Lotus Seed and this before the start date of A Lotus Seed Training.

   

   

  8. Warranties and Liabilities

   

  8.1 A Lotus Seed or the Trainer makes no warranties as to the completeness or suitability of the results for any specific purpose.

   

  8.2 The Participant assumes full responsibility for the use, misuse or inappropriate use of the results.

   

  8.3 Under no circumstances shall A Lotus Seed or the trainer be liable for any damage suffered by the Participant in this regard. The Participant shall indemnify A Lotus Seed and the Trainer at its first request against claims by third parties in this regard.

   

  8.4 A Lotus Seed or the Trainer shall not be held liable by the Participant for any consequences or damage allegedly caused by participation in A Lotus Seed Training.

   

   

  9. Invalid clauses

   

  9.1 If any of the clauses contained in this Agreement are found to be void or invalid, this shall not affect the existence and validity of the remaining clauses.

   

  10. Applicable law and disputes

   

  10.1 Belgian law, with the exception of provisions of international private law, applies to this agreement.

   

  10.2 All disputes arising from the execution of this agreement and all disputes relating to the interpretation of this agreement must be submitted to the courts of the Ghent district.

   

  11.3 Before initiating any procedure, the Parties shall make reasonable efforts to settle the dispute amicably between themselves or through mediation.
   

All Posts
×
×
Privacy Policy
Privacy Statement - English

*** Dutch Statement beneath / Nederlandse versie verder lezen *** 

A Lotus Seed, located at Korte Rijakkerstraat 7, 9030 Ghent, Belgium, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement and confirms compliance with the European directives regarding compliance with personal data.

Contact details:
www.alotusseed.org - Korte Rijakkerstraat 7, 9030 Ghent, Belgium +32478135069

The responsible data protection of A Lotus Seed can be reached via info@alotusseed.org


Your personal information will be treated confidentially
A Lotus Seed takes the privacy law for the protection of privacy in relation to the processing of personal data very serious. (General Data Protection Regulation). We value the privacy of our customers. The personal information you provide to A Lotus Seed will be treated confidentially.
The data are not passed on, shared or sold to third parties.

Personal data that we process
A Lotus Seed processes your personal data if you use our services and / or by provide this information to us.

Below is an overview of the personal data that we may process in case it is necessary for the delivery of the services and provided by you:
- First and last name
- Telephone number
- E-mail address
- Location data
- Gender
- Birth date
- Address
Special and / or sensitive personal data that we process
A Lotus Seed processes special and / or sensitive personal data about your health when registering an activity. This is to detect any contra-indications to participate in a training or retreat and to refuse participation if we believe that it is not conducive to your health to participate.

For what purpose and on what basis we process personal data
A Lotus Seed processes your personal data for the following purposes:
- Sending our newsletter 
- To call or e-mail if this is necessary to carry out our services if you are registered for an activity (request for participation, evaluation contraindications, payment request, practical information, evaluation form, follow-up mails, ...)
- To evaluate your participation request for an activity and refuse participation if we believe that it is not conducive to your health to participate
- Inform you about changes to our services and products
- To deliver goods and services to you

Do you not want to give the mandatory contact details for such activities?
Then we can not automatically validate your registration, since we can not contact you or process your registration. If you do not want to fill this in, please contact us via info@alotusseed.org and we will discuss with you how we can process your registration in a different way.

How long we store personal data
A Lotus Seed does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. Your data will be removed from our systems after 5 years of inactivity.

Sharing personal data with third parties
Your details will not be passed on, shared or sold to third parties. A Lotus Seed only provides information to third parties if you have given permission for this (eg in the case of applying for reimbursement insurance) or to comply with a legal obligation.
Cookies, or similar techniques, that we use
A Lotus Seed uses functional, analytical and tracking cookies that are processed by a Strikingly website. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. A Lotus Seed uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it.

On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and we have asked you for permission to place them.

You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by A Lotus Seed and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@alotusseed.org.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, passport number and national register number black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible.

How we protect personal data
A Lotus Seed takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us at info@alotusseed.org

Thanks for your confidence,
A Lotus Seed. 

 
 
 
 Privacy Statement - Nederlands

A Lotus Seed, gevestigd aan Korte Rijakkerstraat 7, 9030 Gent, Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en bevestigd de naleving van de Europese richtlijnen omtrent naleving van de persoonsgegevens. 

Contactgegevens:
www.alotusseed.org Korte Rijakkerstraat 7, 9030 Gent, Belgium +32478135069

De verantwoordelijke Gegevensbescherming van A Lotus Seed is te bereiken via info@alotusseed.org
Jouw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld
A Lotus Seed respecteert de wet op de privacy voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We hechten namelijk veel waarde aan de privacy van onze klanten.
De persoonlijke gegevens die je doorgeeft aan A Lotus Seed worden vertrouwelijk behandeld.
Ze komen terecht in ons eigen informatica bestand en worden niet doorgegeven, gedeeld of verkocht aan derden. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
A Lotus Seed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien deze gevraagd worden om de diensten te leveren, en door jou ook gedeeld worden:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
A Lotus Seed verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over jouw gezondheid bij inschrijving van een activiteit. Dit is om eventuele contra-indicaties ter deelname aan een training of retraite op te sporen en deelname te weigeren indien wij van mening zijn dat het niet bevorderlijk is voor je gezondheid om deel te nemen. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
A Lotus Seed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren als je ingeschreven bent voor een activiteit (aanvraag deelname, evaluatie contra-indicaties, betalingsverzoek, praktische informatie, evaluatieformulier, follow-up mails, …)
- De gezondheidsgegevens worden gevraagd om je aanvraag tot deelname te evalueren en deelname te weigeren indien we van mening zijn dat het niet bevorderlijk is voor je gezondheid om deel te nemen. 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Wil je de verplichte contactgegevens niet meegeven voor dergelijke activiteiten?
Dan kunnen we je inschrijving niet automatisch valideren, aangezien we je niet kunnen contacteren of je inschrijving verwerken. Indien je dit niet wenst in te vullen, neem je best contact met ons op via info@alotusseed.org en dan bekijken we samen met jou hoe we je inschrijving op een andere wijze kunnen verwerken.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
A Lotus Seed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden na 5 jaar inactiviteit verwijderd uit onze systemen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden niet doorgegeven, gedeeld of verkocht aan derden. A Lotus Seed verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer daar door jou toestemming is voor gegeven (bijvoorbeeld in het geval van aanvraag terugbetaling mutualiteit) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
A Lotus Seed gebruikt functionele, analytische en tracking cookies die worden verwerkt door een Strikingly website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. A Lotus Seed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A Lotus Seed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alotusseed.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A Lotus Seed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@alotusseed.org

Bedankt voor het vertrouwen, 
A Lotus Seed.